Mekanik och maskiner

Energikällor – Dagens och framtidens

Dagens samhälle är i högsta grad energiberoende och det har nu blivit mer aktuellt än någonsin tidigare vilka olika energikällor som vi använder oss av och utvecklar. De förnybara energikällorna har vuxit starkast i modern tid vilket beror på ett ökat miljömedvetande men också på att ny och effektivare teknik används. Vindenergi började utvecklas internationellt i mitten av 1970-talet som har lett till en teknik med propellerlika vindturbiner som direkt eller via en kuggväxel driver en elgenerator. För storskalig elproduktion till de nationella elnäten används allt större anläggningar med mycket stora turbindiametrar på höga torn. Vindkraft är när man utvinner energi ur vinden som sätter rotorbladen i rörelse på vindkraftverket. För att rotorbladen ska snurra överhuvudtaget måste det blåsa drygt fyra sekundmeter. Men om det blåser för mycket, över 25 sekundmeter, stängs vindkraftverken vanligtvis av för att minska slitage. Bästa vindstyrkan är runt 13 sekundmeter för elproduktion i maxkapacitet.

Förr i tiden användes vattenkraft för att driva exempelvis kvarnar men med den industriella utvecklingen kom vattenkraften att driva stora industrier som valsverk samt mekaniska verkstäder. När man på den senare delen av 1800-talet började producera el med vattenturbiner kunde man utnyttja högre fallhöjder och bättre ta vara på vattenkraften. Dessutom utvecklades den elektriska transmissionen vilket innebar att vattenkraften kunde försörja fabriker och konsumenter med el även med lång distans från själva kraftverket. En fördel med vattenkraften är att den är reglerbar vilket betyder att man snabbt kan anpassa elproduktionen till förändringar som sker i elkonsumtionen. Man kan lagra vatten i dammar när behovet av energi är lågt och släppa ut vatten genom vattenkraftverket när behovet av energi ökar. I anknytning med vindkraftverk kan man när det blåser och produceras mycket vindkraft spara på vattenkraften och när det är vindstilla släppa på vatten för elproduktion och därigenom skapa en jämn nivå av energiproduktion.

Vattenkraftens för- och nackdelar

Det finns många fler fördelar än nackdelar med vattenkraft. Vattenkraftverk släpper inte ut några föroreningar eller växthusgaser. Vattenkraft är en förnybar energikälla dels därför att vatten tar inte slut samt att vatten är en gratis resurs till skillnad från exempelvis olja och kol. Vattenkraftverk i drift ger inget avfall som samhället behöver ta hand om. Man kan lagra vatten i dammar vilket innebär att elproduktionen kan regleras efter behov. Det finns dock en del nackdelar med vattenkraft. Vattenkraftverk innebär tyvärr stora ingrepp i landskapet samt har stor påverkan i ekosystemen i vattendragen. Man utvecklar dock ny teknik för att minska denna negativa påverkan i ekosystemet och idag finns så kallade fisktrappor vid många vattenkraftverk. Fisktrappor gör att fisken kan vandra sin naturliga väg för lek och parning i älvar och vattendrag utan att förhindras eller påverkas negativt av vattenkraftverket.

Vindkraft för- och nackdelar

Fördelarna med vindkraftverk är att de släpper inte ut några växthusgaser eller andra föroreningar. Vindkraftverk som är placerade på land har väldigt liten påverkan på den biologiska mångfalden. Vindkraft är en förnybar energikälla eftersom vinden inte kommer att ta slut och att vind är en gratis resurs till skillnad från exempelvis olja och kol. Vindkraftverken i drift ger inga restprodukter som samhället måste ta hand om. De nackdelar som finns med vindkraft är att vindkraften är beroende av andra energikällor samt att energi från vindkraftverk kan inte lagras. Man kan inte heller påverka när, hur och om det kommer att blåsa. Med vindkraft måste det finnas flera energikällor för att garantera elproduktion även när det är vindstilla. Vindkraftverk är tyvärr inte tysta utan både hörs och syns vilket kan utgöra problem vid utbyggnad av vindkraft och att hitta lämplig placering.

Sammanfattning

I stort sett alla stora elbolag erbjuder sina kunder el från förnybara energikällor. Energin som produceras från vattenkraft och vindkraft levereras till det nationella elnätet. Vattenkraften är den mest stabila, största och viktigaste energiproducenten av alla förnybara energikällor. Det är därför viktigt att effektivisera och utveckla vattenkraften för dess centrala roll i framtiden. Vattenkraften bidrar till en mycket stor del av energiproduktionen och i Sverige får man nästan hälften av sin el från vattenkraft. I Norge står vattenkraften däremot för mer än 90 procent av elproduktionen till det svenska och nordiska elsystemet. Det nationella elsystemet försörjer hela landet med energi såväl energikrävande industrier som privata hushåll. Flera stora industrier drivs idag av vattenkraft och intresset är stort bland många företag att omvandla sin energikonsumtion helt eller delvis till förnybar energi. Idag finns exempelvis idrottsanläggningar och hotell som använder sig av vindkraft, gärna i kombination med solkraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *